Salgsbetingelser

Webshop - Fotograf Sunniva Engen
Org nr: 917 533 210

1. Generelt
Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp til Fotograf Sunniva Engen. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, og kjøp av varer mellom næringsdrivende (B2B). Herunder blant annet kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.
Aldersgrense for å foreta kjøp på kreditt er 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard. Selger vil ta betalt for varer med mva.

2. Parter
Selger er: Fotograf Sunniva Engen, og blir i det følgende benevnt vi eller oss. Kjøper er: den person eller firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt
bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over
bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling. All produktinfo og priser kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.
Dersom en bestilt vare eller tjeneste er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder Fotograf Sunniva Engen seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil Fotograf Sunniva Engen ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter.

4. Pris og fraktgebyr
Det er de priser som til enhver tid er oppgitte priser på våre nettsider som gjelder ved
bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante
kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg som et eget valg for hjemlevering av våre produkter. Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan Fotograf Sunniva Engen slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse. Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre samarbeidspartnere, leverandører eller valutaendringer. De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.
5. Betaling
Fotograf Sunniva Engen bruker Vipps for betaling og støtter faktura, Visa eller Mastercard.
Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med Fotograf Sunniva Engen på photo@sunnivaengen.com.

6. Salgspant
Fotograf Sunniva Engen har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil
kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14,
jfr. § 3-22.

7. Frakt og levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Fotograf Sunniva Engen må anses som
veiledende.  fra bestilling. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Normal leveringstid er mellom 3-5 uker. I travle perioder og høysessong, kan man oppleve at leveringstiden er enda litt lengre. Fotograf Sunniva Engen forbeholder seg retten til å endre oppgitt
generell leveringstid, dette vil da bli varslet til kunde. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Fotograf Sunniva Engen eller tredjeparts befrakter har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med
ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.

8. Reklamasjon
Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller
kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med fotograf@sunnivaengen.no. Ved reklamasjon må alltid kvittering eller annen dokumentasjon fremvises. Fotograf Sunniva Engen har ved reklamasjon rett til å kontrollere de varene som kunden ikke er fornøyd med. Hvis det under kontroll av varen viser seg at kunde ikke har fulgt våre råd og anvisninger, kan kunden måtte betale de ekstraomkostningene dette har medført. Vi forbeholder oss retten til å erstatte defekte varer med likeverdige i de tilfellene identiske varer ikke er tilgjengelige.

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Hvis det foreligger en mangel etter loven har Fotograf Sunniva Engen rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom Fotograf Sunniva Engen sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet. Fotograf Sunniva Engen påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Fotograf Sunniva Engen er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

9. Angrerettloven
Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Ved bruk av angreretten bes du å ta kontakt med Fotograf Sunniva Engen
På photo@sunnivaengen.com.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Fotograf Sunniva Engen uten unødig opphold
og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Fotograf Sunniva Engen har rett til
å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt
dokumentasjon for at varene er returnert. Vi gjør oppmerksom på at kjøper må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader
som innkjøp av ny fraktemballasje etc.

Angreretten gjelder ikke:
1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og
beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra
forbrukerens side
2. Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
3. Varer som raskt forringes fysisk
4. Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt

10. Behandling av personopplysninger
For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg. I det
følgende vil vi beskrive hvilke personopplysninger som lagres og formålet bak behandlingen:

Navn og adresseinformasjon: Brukes til fakturerings og forsendelses formål i
forbindelse med bestilling av varer.

Telefon / e-post: brukes til å kontakte Kjøper i forbindelse med behandling av ordrer.
Vi gjør også oppmerksom på din rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler, og at
disse til enhver tid kan kreves slettet. Ønsker du mer informasjon om dette eller sletting av
dine opplysninger, kontakt.
Fotograf Sunniva Engen gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt
de offentlige myndigheter. De data som oppgis ved registrering som ny kunde er fortrolige, og
ansatte hos Fotograf Sunniva Engen er underlagt taushetsplikt.
Alle aktiviteter hos Fotograf Sunniva Engen registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes
kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

11. Sikker netthandel
Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt,
utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider tett med Vipps. Dette gjør at
du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt
gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert.

12. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller
de ordinære domstoler.
Rett verneting er Stavanger tingrett. Fotograf Sunniva Engen vil følge
Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

13. Innhold på nettsiden og vilkårene
Fotograf Sunniva Engen gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt
og oppdatert. Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av
endringer i lovgivningen.
Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.
Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller
gjengis, uten at Fotograf Sunniva Engen angis som kilde.